شرکت توسعه تفلون

تولید کننده انواع پلیمر های صنعتی

اخبار

موارد کاربرد تفلون PTFE (پی تی اف ای)+ مخلوط سایر مواد (1)

تنوع کامپوندهاي تفلون

مخلوط هاي استاندارد

خصوصيات اصلي

موارد کاربرد

AL ÷ CAF

(AL2O3 ÷ CaF2)

7AL, 15AL, 20AL


20CAF, 40CAF

بهترين سختي دي الکتريک براي Switches SF-6

قطعات ايزوله براي برق فشار قوي

SOLFATO DI BARIO

(BaSO4)

25 BaSO4

مقاومت در مقابل اشعه ايکس


BRONZO

(BR / BRR / BRK / BRD)


Anche in combinazione con carbone, grafite o MoS2

40BRR

40BRD

60BRR

40BRR3M

40BRR5M

40BRR5GR

40BRD3M

55BRR5M


+ سختي و مقاومت عالي در مقابل فشردگي

+ مقاومت بالا در مقابل پديده

GAP EXTRUSION

+ تغيير شکل اندک در هنگام فشردگي

+جذب مناسب حرارت و قابليت عبور جريان الکتريسيته و حرارت

+ مناسب براي شرايط ديناميک

- کاربرد در محيط هاي اسيدي توصيه نمي شود

+ کامپاند ترجيهي براي استفاده در سيستمهاي هيدروليک و پنوماتيک

- کاربرد در جايي که آب وجود دارد توصيه نمي شود

هادي الکتريکي

PTFE COND

+ هادي الکتريکي با وجود در صد پايين فيلرها

- پيش بيني براي تخليه الکتريسيته ساکن


CARBONE

CAR = COKE (DURO)

CAR/R = E-CARBON

(SOFFICE)


Anche in combinazione con grafite

10CAR

20CAR

25CAR

23CAR2GR

30CAR

35CAR

33CAR2GR


10CARR

15CARR

20CARR

25CARR

23CARR2GR

+ کاربرد مناسب جهت کاهش اصطکاک در غياب روغن

+ مقاومت مناسب در مقابل فشردگي با سختي مناسب

+ مقاومت در مقابل اسيد کلريدريک

+ هدايت الکتريکي با درصدبالاي فيلر

- عدم مقاومت در مقابل اکسيد کننده ها (اسيدها، هالوژن ها و شوينده هاي سفيد کننده)

+ مناسب براي کاربرد غذايي

+ قابل استفاده در محيط تماس با آب

+ توصيه جهت استفاده در بوش ها در کمپرسورهاي پيستوني به صورت حلقه و انواع پکينگ

FIBRA DI CARBONIO (CF)

10CF, 15CF, 20CF, 25CF

+ مقاومت بالا در مقابل سايش با درصد کم مواد مخلوط

+ حداقل سايش در برخورد با فلزات نرم مانند آلومينيوم

+ مقاومت در مقابل سايش در صورت وجود آب

+ بوش براي جعبه فرمان هيدروليکي

+ بوش هاي حلقه اي براي پيستون کمپرسورهاي فشار بالا

+ در بين 70 نوع کامپوند براي توليد سري ترجيح داده مي شود.

CERAMICA (CER)

Anche in combinazione con carbone

15CER,

25CAR5CER

+ مقاومت در مقابل فشردگي و سايش

+ جايگزيني مناسب براي کامپوند الياف شيشه + کربن

  

تنوع کامپوندهاي تفلون

مخلوط هاي استاندارد

خصوصيات اصلي

موارد کاربرد

EKONOL (EK)

10EK, 20EK

+ کاهش سايش در مقابل فلزات نرم مانند آلومينيم

+ مقاومت در برابر حرارت بالاتر از 300 درجه

+ پايداري ابعاد در حرارت بالا

+ مقاومت بالا در مقابل سايش و ضريب اصطکاک مناسب

+ مناسب براي پکينگ هاي راديال در مواردي که سرعت بالا باشد

FIBRE DI VETRO (GL)

SFERE DI VETRO

(GLASS BEADS) (GLB)VETRO / MoS2 – MOLY (GL/M)

VETRO / CARBONE (GL/CAR),

alternativo a GL/M

5GL, 10GL,

15GL, 20GL,

25GL, 40GL
5GL5M,

15GL3M,

15GL5M,

15GL10CAR

+ پايداري ابعاد در حرارت بالا

+ مقاومت مناسب در مقابل فشردگي، سختي مناسب و سايش کم

+ خواص مناسب دي الکتريک

+ مقاومت شيميايي مناسب

+ افزايش دي سولفور موليبدن ضريب اصطکاک و همچنين سايش در مواجهه با فلزات را کاهش مي دهد


+ مناسب براي کاربرد در محيط هاي گازي در شرايط سنتز و پروسه توليد جز HF

- براي مواجهه با فلزات نرم توصيه نمي شود مگر با افزودن درصدي از 5GL5M

- محدوديت کاربرد در تماس با آب گرم

GRAFITE (GR)

5GR, 10GR,

15GR

+ انتقال حرارت مناسب

+ مقاوم در مقابل سايش تا حدود 5 برابر تفلون خالص

+ ضريب اصطکاک پايين در مقايسه با کامپوندهاي گلاس، برنز و کربن

+ کاهش سايش در مواجهه با فلزات نرم مانند آلومينيوم

- سختي کمتر در مقايسه با ساير کامپوندها مانند گلاس، برنز و کربن

+ کاربرد مناسب در محيط هاي اسيدي و خورنده و ...

+ کاربرد در محيط هاي آب گرم و بخار

+ قابل استفاده درصنايع غذايي

MoS2 – DISOLFURO DI MOLIBDENO (M, MOLY)

MoS2 اغلب با مخلوطي از گلاس و برنز استفاده مي شود تا ضريب اصطکاک را کاهش دهد و همچنين شرايط تربيولوژيکي را کاهش دهد.

0,1M

0,2M

1M

2M

5M

+ افزايش حالت کريستالي در اثر اضافه کردن فيلرها، خواص تربيولوژيکي و دي الکتريک را بهتر مي کند

+ کاهش ضريب اصطکاک همانند کامپوند گرافيت

+ امکان استفاده در محيط خشک با حضور کامپوند برنز

- در محيط اسيدهاي اکسيد کننده مقاوم نمي باشد

+ کاربرد مانند کامپوندها با پايه آلومينيم و فلوئور کلسيم (صفحه 1)

+ ايزوله کردن در برق فشار قوي

MoS2 – DISOLFURO DI MOLIBDENO (M, MOLY)

MoS2 اغلب با مخلوطي از گلاس و برنز استفاده مي شود تا ضريب اصطکاک را کاهش دهد و همچنين شرايط تربيولوژيکي را کاهش دهد.

0,1M

0,2M

1M

2M

5M

+ افزايش حالت کريستالي در اثر اضافه کردن فيلرها، خواص تربيولوژيکي و دي الکتريک را بهتر مي کند

+ کاهش ضريب اصطکاک همانند کامپوند گرافيت

+ امکان استفاده در محيط خشک با حضور کامپوند برنز

- در محيط اسيدهاي اکسيد کننده مقاوم نمي باشد

+ کاربرد مانند کامپوندها با پايه آلومينيم و فلوئور کلسيم (صفحه 1)

+ ايزوله کردن در برق فشار قوي

 

تنوع کامپوندهاي تفلون

مخلوط هاي استاندارد

خصوصيات اصلي

موارد کاربرد

NICKEL (NI)

20NI, 25NI,

50NI, 60NI

+ مقاومت در برابر اشعه راديواکتيو

+ هدايت گرمايي

+تغيير شکل اندک در برابر فشردگي

+ مقاومت بالا در مقابل فشردگي

+ پکينگ براي شيرها و اتصالات مخصوصا براي راکتورهاي اتمي نيکل اشعه را بهتر از تفلون جذب مي کند و دوام را سه برابر مي کند

ACCIAIO

INOSSIDABILE AISI 316 (STST)

25STST,

50STST

+ هدايت گرمايي

+ تقليل تغيير شکل در برابر فشردگي

+ مقاومت بالا در مقابل فشردگي

+ شيرهاي بخار و واشر شيرهاي توپي

+ شرايط کاري مانند نيکل ولي:

- بدون حضور اشعه

- فقط موارد کاربردي با سرعت پايين و حالت استاتيک

PPS – PPS

MODIFICATO (R)


PEEK (PK)

10R, 15R,

20R, 30R


15PK, 20PK

+ استحکام ابعادي در حرارت بالا

+ افزايش پيوند بين رزين و فيلر (Car-Br و ...) زمانيکه بمنزله افزودني باشد

+ پيک PEEKسختي و مقاومت در برابر فشردگي را افزايش مي دهد همچنين با حضور برنز

+ کاربرد PPS مانند کاربرد Ekonol مي باشد ( مناسب براي پکينگ هاي راديال در مواردي که سرعت بالا باشد)


20R14CARR5M – 30BRR20PK10CF


+ مشخصه افزايش حجمي در گرما مانند آلومينيم

+ بالاترين مقاومت در مقابل فشردگي با حداقل سايش براي پليمر و قطعه همجوار

+ واشر و پکينگ براي سيستم دنده اتوماتيک در مجاورت آلومينيم ماشين آلات سنگين

+ درجه حرارت مداوم تا 200 درجه

COMPOUND P3

(PK + CF + CAR + M)


+ بالاترين مقاومت در مقابل فشردگي همراه با بهترين خواص تربيولوژيکي


+ حلقه پکينگ براي ميله پيستون کمپرسورهاي فشار بالا

+ استفاده در مواردي که ساير کامپوندهاي کربن و برنز جواب نمي دهند

TFM 25 GL – P.TAN

TFM 25 GL – P.TKE


PTFE modificato con fibra di vetro e pigmento


+ احتمال بالاي کشيدگي و پارگي غير منتظره براي کامپوند کربن و 25% گلاس همراه رنگ

+ تلورانس ابعادي حلقه ها در يک فضاي محدود


+ واشر براي شير آب و گاز مواقعي که کارايي پس از باز و بسته شدن متوالي کم نمي شود

+ حلقه ها ابعاد اصلي را حفظ مي کنند در زماني که براي جا انداختن بازتر شوند

COMP. R


+ مقاومت بالا در مقابل سايش

- مقاومت کم در برابر اسيدهاي اکسيد کننده

+ استفاده در شرايط ديناميک و خشک

+ مناسب براي همجواري با قطعات سخت

- براي همجواري فلزات نرم مثل آلومينيم، برنز و برنج مناسب نيست

  

تنوع کامپوندهاي تفلون

مخلوط هاي استاندارد

خصوصيات اصلي

موارد کاربرد

COMP. RJ


+ خواص مناسب تربيولوژيکي

- نامناسب براي محلول هاي الکلي و اسيدهاي اکسيدکننده

+مناسب براي همجواري با فلزات نرم مانند آلومينيم، برنز و چدن

+ مناسب براي صنايع غذايي

COMP. W2


+ ضريب اصطکاک پايين در حضور مايعات کم چرب مانند آب

+ مقاومت بالا در برابر سايش

+ کاربرد در شرايط رطوبت و آب براي بوش و پکينگ

- نامناسب در محيط اسيدهاي اکسيدکننده

COMP. R123


+ هدايت گرمايي مناسب

+ مقاومت در برابر سايش 5 برابر تفلون خالص

+ ضريب اصطکاک پايين

+ بسيار مناسب در حضور آب گرم و بخار

- نامناسب در محيط اسيدهاي اکسيدکننده

COMP. T


+ مقاومت شيميايي عالي و خواص دي الکتريک مناسب


+ مناسب در شرايط متوسط گرمايي و مکانيکي

+ قابل استفاده با تمام مواد روغنکاري

+ قابل استفاده در صنايع دارويي

- قابل استفاده در همجواري سطوح سخت

COMP. T10


+ هدايت گرمايي مناسب، مقاومت شيميايي مناسب و مقاومت در برابر فشردگي

+ خواص مکانيکي عالي در سرعت بالا، فشار و حرارت

+ قابل استفاده در همجواري هر گونه سطوح سخت و نرم

+ قابل استفاده در بخش هاي آب، نفت، هيدروليک، نيوماتيک و غيره

+ قابل استفاده با حضور روغن و بدون روغن

COMP. T46


+ مقاومت بالا در مقابل فشردگي

+ هدايت گرمايي مناسب

+ تغيير شکل کم در اثر بار

+ خواص تربيولوژيکي مناسب با سايش کم

+ خواص مکانيکي بالا در سرعت و فشار بالا و حرارت متوسط

+ کاربرد در بخش هيدروليک نيوماتيک

- نامناسب در حضور آب

- عدم مقاومت در برابر مواد شيميايي خورنده، اسيدها و ...

- در همجواري مواد سخت

COMP. T42


+مقاومت شيميايي مناسب در فشار بالا، خواص دي الکتريک مناسب و مقاومت بالا در مقابل سايش

+ خواص مکانيکي بالا در سرعت و فشار بالا و حرارت متوسط

- در همجواري مواد سخت

COMP. T109


+ هدايت گرمايي عالي

نسبت به T42

+ کار در سرعت بالا

+ همجواري سطوح نرم و سخت

+ قابل استفاده در محيطهاي بدون مواد روغنکاري

 

کلمات کليدي: توسعه تفلون – تفلون PTFE – پلي آميد PA – پلي استال POM – پلي اورتان PUR – پيک PEEK - ورق – ميلگرد – لوله – تفلون PTFE چيست؟ - ورق تفلون PTFE – ميلگرد تفلون PTFE – لوله تفلون PTFE – ورق پلي آميد PA – ميلگرد پلي آميد PA – ورق پلي استال POM – ميلگرد پلي استال POM – ورق پلي اورتان PUR – ميلگرد پلي اورتان PUR – ميلگرد پيک PEEK – تفلون برنز PTFE + BR – تفلون کربن PTFE + Cr – تفلون گلاس PTFE + Gl - پي تي اف اي - پلي آميد کست - زلاميد - پلي تترافلوئوراتيلن - پليمر - پلاستيک - پودر ميکرو

گردآورنده: پريسا اکبري1396/01/26
آدرس دفتر
تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه سینک، پلاک 15، واحد 7
آدرس کارخانه
قم، شهرک صنعتی محمود آباد
تلفن::
(داخلی 1) 13 51 17 88 021
فکس::
42 51 17 88 021
همراه::
09120821921
ایمیل:
polymer@italorientco.com
تلگرام توسعه تفلون
نقشه
نقشه
ارتباط با ما
پست الکترونیک    
پیام
کد امنیتی
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار سایت با خبر شوید